Chú đại bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi 108 biến do thầy Thích Trí Thoát tụng rất hay

Chú đại bi 108 biến Thầy Thích Trí Thoát tụng (không quảng cáo)

Download file chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Chú đại bi tiếng Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ Âm Phạn – > Âm Hán – > Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Những lợi ích khi trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thứ hoạnh tử

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.
Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.
Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Chú đại bi

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Các bài pháp khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

Nguyện cho tất cả hành giả trì tụng chú đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chia sẻ bài này với bạn bè

456 Trả lời to "Chú đại bi"

 1. nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát.con cầu xin cho đại gia đình con và tất cã chúng sanh tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ điềm dữ tránh xa điềm lành mang đến

  Trả lời
 2. Con biết tội cua con rất năng .Con tung kinh chu dai bi hang ngày de sam hoi nhung j ma con tạo nghiệp .tôi loi con tạo ra con xin chịu hình thức me phạt con .Con tha thiết câu xin me ,me phạt con dân dân chu me dung phạt con don dap con gánh ko noi me oi.

  Trả lời
 3. Con xin đ câu cho các con cua con đ khỏe mạnh hay an chong lon .ngoan ngoãn biết nghe loi bo me.va con xin câu cho em chong con la dao thi mình hai da mát đ siêu thoát ve tay phương cục lạc .Con nam mo a di da phat

  Trả lời
 4. Mình mỗi ngày buổi sáng mình đọc 7 biến và chiều mình đọc 7 biến chú đại bi đọc liên tục trong mấy tháng nay sao mình vẫn khổ , chắc tại nghiệp của mình nặng quá Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quá Âm Ma ha tát cầu xin cho con sám hối và vượt qua được kiếp nạn này

  Trả lời
  1. nếu chỉ đọc mà hết khổ thì ai cũng chẳng phải làm nữa, chỉ trì chú thui chu hết khổ, trì chú là cho tâm được thanh tịnh, không làm việc xấu,,,hướng việc tốt,,,không chửi tục, không sát sinh,,,ăn chay đc càng tốt…tĩnh tâm . k đố kỵ…và xem nghiệp của bạn tới đâu thì chu mới linh nghiệm bạn ạ…..theo mình hiểu là như thế. bạn tri chú nhiều thì sẽ tiêu trừ được phần nào đó tội nghiệp. như mình thấy rõ nhất là khi mình trì chú trước khi đi ngủ đêm đó mình ngủ rất ngon

   Trả lời
 5. con kính lậy Bồ Tác Quan Thế Âm, ngài nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt làm cho con bật hết tội lỗi, làm theo hạnh nguyện quảng đại từ bi trứng đại bát nhã

  

  Trả lời
 6. Cam on Chu dai bi da mang den su binh an, thanh than va hanh phuc Cho Minh va Gia dinh. Cau mong moi Dieu tot dep den voi nhan loai. Nam Mo A Di Da Phat.

  Trả lời
 7. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài tha thứ cho con và cho con được chuộc lại lỗi lầm của mình.

  Trả lời
 8. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật/ Nam mô A Di Đà Phật/ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật/ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát/ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát/ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  Trả lời
 9. con nguyen nam mo dai tu dai bi kuu kho kuu lan quan the am bo tat ma ha tat.
  sin phat hoi huong cong duc cho con.
  con nguyen dem cong duc nay.
  cho tat ca chung sinh.
  va toan bo gia quyen toc.
  cung tat ca oan gia trai chu.
  cung dong tam liem phat.
  sin ve mien cuc lac.
  nam mo a di da phat.

  Trả lời
 10. nam mô a di đà phật con kính bạch thầy cùng tất cả TĂNG NI mạnh khỏe .con mong ước được suống tóc đi tu đê cầu cho chúng sanh được chở thành phật đạo.nay con nặng lòng suy ngi con chua biết làm như thế nào cho đúng.con đi khắp nẻo đường con chỉ mong tìm được bình yên mà ko thấy con chỉ tìm thấy đau khổ tinh thần lẫn thể sác.con đã được nge phật dạy con được nge thầy tụng kinh và thuyết pháp .con chỉ muốn được ngày ngày quỳ dưới chân tam bảo và được nge các thầy tụng kinh niem phật mỗi ngày con muốn kiếp này được nương tựa cửa phật để khép lại tất cả những hơn thua gen gét nhũng tội lỗi ma con đã gây ra ở đường trần.đường trần chật hẹp người chen lấn tội lỗi nặng hơn cân cúi sin phật sớm giác ngộ cho con va cho con đủ duyên được nương tựa dưới chân phật đài đươc thầy tu đắc đạo dẫn dắt con đi quãng đường con lại de giúp chúng sanh được chở thành phật đạo chỉ mong ngày nào đó gần nhất con được chuyển hóa cuộc đời để bớt tội lỗi nếu kiếp sau có còn được làm người thì mong cho con bớt khổ và nước mắt ko rơi như kiếp này.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 11. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni phật nam mô A Di Đà Phật nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh…. Con xin quỳ lạy dưới chân cha lành đức phật Thích Ca ánh sáng Hào Quang từ bi dẫn lối, mẹ hiền Quan Thế Âm nhành dương cứu khổ cứu nạn dẫn đườmg chỉ lối, vuốt ve che chở, phù hộ độ chì cho chúng sanh trong 10 phương pháp giới hiểu rõ đường lành xa bể khổ bến mê để quay về bờ giác bến bờ an vui mà có mẹ có cha yêu thương vỗ về…. con xin trì chú Chú Đại Bi quỳ lạy 82 vị phật,các vị đấng giác ngộ cao minh xin các vị cho chúng con được mắt thấy tai nghe nương theo thánh hiệu nương theo phát nguyện của các vị để chúng sinh thân luôn an lạc tâm không phiền lão… a di đà phật
  ((((.)/)/)/)

  Trả lời
 12. Mh rat tinh tuong vao chu dai bi.j hoi truoc mh cug k mang thai dc.nho niem chu dai bi va cuoi cung mh cug co dc 1 cau con trai.niem vui do lon lam khi nhin thay con khon lon moi ngay.con cam on duc phat da nghe dc loi cau nguyen cua con

  Trả lời
 13. Nam mô quan thế âm bồ tát.xin lay phât bà già hô cho chúng sinh an lạc.thế giỡi đươc hòa bình.moi người ko còn ốm đau.nhà nhà đươc hanh phúc.

  Trả lời
 14. Nan mo adi da phat .nam mo thich ca mau ni phat .nam mo dsi tu dai bi cuu kho cuu nan quang dai linh cam quan tke am bo tat ..nguoi la me hien soi sang duong loi chung sinh ..nam mo a di da phat …

  Trả lời
 15. Nam mo bon su thich ca mau ni phat. Nam mo cuu kho cuu nan dai tu dai bi quan the am bo tat.
  Cuoc song cua con dang vo cung be tac. Xin hay cuu giup con vuot qua kiep nan nay. Xin hay giup con tra duoc no nan. Xin hay giup cho gia dinh cua con khong bi tan nat. Nam mo a di da phat.

  Trả lời

Bình luận