Những lời Phật dạy

Bài pháp thoại Những lời Phật dạy do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, New Jersey, Hoa Kỳ

Tóm tắt:
-- Quy y tam bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo
-- Pháp Bảo = Kho Báu (Ý nghĩa tên chùa ở Mỹ)
-- Pháp Tạng = Kho chứa pháp
-- Pháp đi đến đâu tận diệt vô minh, cố chấp, ô nhiễm đến đó
-- Chơn tâm phật tánh là gì?
-- Loài người và chư thiên có thể chứng đắc niết bàn
-- Tứ Đại Kỳ Thư là gì? Những bài học ở đời
-- Hồng Lao Mộng
-- Tam Quốc Chí
-- Tây Du Ký
-- Thuỷ Hữ
-- Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha Ấn Độ)
-- Cách lấy kho pháp bảo nhà Phật
-- “Vui chưa mấy chóc lại buồn, buồn chưa mấy chóc lại tuông mạch sầu, trăm năm một kiếp cơ cầu, giật mình nhìn lại mái đầu tàn phai!”
-- Tiên A Tư Đàm bật khóc vì không được nghe lời phật thuyết mặc dù đã chứng ngũ thông, do đó không thể tu thành thánh được
-- Vị A La Hán đầu tiên của thế gian là Kiều Trần Như
-- Vị xuất gia cuối cùng là Tu Bạt Đà La và cuối cùng ông đắc quả A La Hán
-- Tứ thánh quả
-- Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
-- Nhị quả Tư-đà-hàm (Sakadāgāmī)
-- Tam quả A-na-hàm (anāgāmī)
-- Tứ quả A-la-hán (Arahanta)
-- 7 đứa con của Xá Lợi Phất đều chứng đắc
-- 35:00 Xá Lợi Phất được vua trời Tứ Đại Thiên Vương, vua trời Đao Lợi (chỉ huy 33 cõi trời) và vua trời Phạm Thiên lạy khi ngài đắc quả A La Hán trước khi nhập niết bàn. Sau đó mẹ của ngài kính phật và đắc Tam quả A-na-hàm (anāgāmī) ngay lập tức.
-- 43:00 Cách tu đắc Sơ quả Tu-đà-hoàn (Sotāpatti)
-- 47:00 (vui) Chả có sợ gì = Chỉ có sợ già
-- 55:00 đừng giận đừng hờn trước khi quá muộn ( -- 1:10:00 Hạnh Tri Túc (Ăn đủ no, vừa đủ ấm, vừa đủ dùng) Minimalism -- 1:20:00 Tu hành theo Bát chính đạo, trong đó chánh mạng và chánh nghiệp là quan trọng nhất!
-- Chính kiến
-- Chính tư duy
-- Chính ngữ
-- Chính nghiệp
-- Chính mạng
-- Chính tinh tấn
-- Chính niệm
-- Chính định

Lời Phật Dạy - Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những lời Phật dạy"

Bình luận