42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 thu nhan an phap chu dai bi 11
11. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.
Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

42 thu nhan an phap chu dai bi 12
12. Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.
Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 13
13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.
Chân ngôn rằng: Án – bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ

42 thu nhan an phap chu dai bi 14
14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.
Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 15
15. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.
Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 16
16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.
Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 17
17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.
Chân ngôn Án – bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 18
18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 19
19. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.
Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 20
20. nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.
Chân ngôn rằng: Án – vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra.

Chia sẻ bài này với bạn bè

122 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

 1. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?

  Trả lời
 2. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?
  Tấn Lập Tạ

  Trả lời
 3. Tấn Lập Tạ · Edit

  “Tâm-Thanh-Tịnh” thì gọi là “Thiền”
  Không những chỉ “Trì Chú”, mà 84 000 pháp môn đều có thể đạt được cảnh giới thiền, vì tất cả pháp môn đều là phương tiện để đạt được “Tâm-Thanh-Tịnh”, đó là phần chung.
  Phần riêng chỉ có “TỊNH-ĐỘ-TÔNG” và “MẬT -TÔNG” tuy chưa được “THANH-TỊNH-TÂM”, nhưng theo nguyện lực của PHẬT A DI ĐÀ mà đới nghiệp vãnh sanh.

  KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
  [
  “TÂM THANH THỦY HIỆN NGUYỆT
  Ý TỊNH THIÊN VÔ VÂN”
  ]

  Trả lời
  1. Phuong van cao · Edit

   Muốn vãng sanh trước hết phải tu thập thiện đã…bạn nói tâm thanh tịnh..nhưng việc đó không có dễ đâu…bạn thử kiểm tra xem khi bạn quán hơi thở có bao vọng niệm khởi lên

   Trả lời
 4. Tấn Lập Tạ · Edit

  Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

  [ Mà phải “nhiều” thiện căn phước đức nhơn duyên, thì không chi hơn niệm “Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.”
  Khi niệm Phật “ THÂN, MIỆNG, Ý” LÀM VIỆC THIỆN ĐÓ CHÍNH LÀ “THẬP THIỆN.”][1]

  Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi “chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó”, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, “một lòng không tạp loạn.”

  [Khi niệm Phật được tương tục, “một lòng không tạp loạn” thì bao vọng niệm không còn khởi lên nữa, đó là “TÂM THANH TỊNH”][2]

  Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

  [ Nếu không được “THANH TỊNH TÂM”, thì lúc chết mà “tâm thần không điên đảo”, niệm được 1 câu Phật, 1 câu Chú, 1 câu Kinh Đại Thừa…rồi phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lực, liền được vãng sanh, đây là “ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH”.][3]

  Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
  Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

  PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

  Trả lời

Bình luận