Đời giả

Bài pháp thoại Đời giả được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Như Lai Thiền Tự, Sandiago, California, Hoa Kỳ, ngày 25/10/2015