Tu là sửa

Bài pháp thoại Tu là sửa (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 10/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc
Được và mất

Bài pháp thoại Được và mất do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Đức, ngày 15/03/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Châu Âu